Koła Różańcowe - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści

Koła Różańcowe

WSPÓLNOTY
STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC”

                      
„Żywy  Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za  Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych,  którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa  różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży,  zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej  przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią  Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI  konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego  Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
Niniejszy statut  ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by  odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy  jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność  duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i  nowej ewangelizacji” (RVM 3).
Stowarzyszenie to nosi nazwę  „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia  osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego,  że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.
Stowarzyszenie  nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako  wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią  swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu  nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je  „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy  ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski.
2. W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami  Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych  stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji  Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.
3. W  poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po  wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny,  przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już  istniejące na terenie jego diecezji.

§ 2.
ISTOTA I DUCHOWOŚĆ
1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje  się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób  we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej  Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i  „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy  charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego  Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie  przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź  modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych  intencjach.
3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie  Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu  zbierają się na wspólną modlitwę.
4. Zaleca się tworzenie  ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić  wspólnotowy charakter Kościoła.
5. W łączności z całym  Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw  intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską  Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje  specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
6. Mając na  uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem  założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca  obejmuje:
   1) wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
   2) troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
   3) krzewienie modlitwy różańcowej;
   4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
   5) troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.

§ 3.
STRUKTURA
1. Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu  Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego  spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów  Diecezjalnych.
2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.
3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym  wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu  moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych  i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego  Różańca jest miesięcznik „Różaniec”.
4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.
5. Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom  Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.
6. Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca,  który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy  między wspólnotami Żywego Różańca.
7. W parafii grupy Żywego  Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub  przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
8. Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych  oraz innych ośrodkach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na  terenie której powstały.
9. Podstawową jednostką Żywego  Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na  czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według  miejscowej tradycji.
10. Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.
11. Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.

§ 4.
PRZYNALEŻNOŚĆ
1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji  wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego  usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych  stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy  apostolskim.

§ 5.
ZADANIA I OBOWIĄZKI
1. Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
   1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca  świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
   2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
   3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
   4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i  działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy  różańcowej;
   5) odważne stawanie w obronie wiary;
   6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
   7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
   8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

2. Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
   1) troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
   2) czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
   3) zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
   4) utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);
   5) odwiedza chorych członków róży (koła);
   6) zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.
   
3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
   1) przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;
   2) dba o formację członków Żywego Różańca;
   3) prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;
   4) zapowiada odpusty różańcowe;
   5) współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
   6) tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.
   
4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:
   1) jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;
   2) organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w diecezji;
   3) raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie członków Żywego Różańca;
   4) dba o formację teologiczną i duchową wszystkich członków Żywego Różańca;
   5) na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji Moderatorów  Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;
   6) do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;
   7) czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego Różańca w diecezji;
   8) współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.
   
5. Zadania i obowiązki Konferencji Moderatorów Diecezjalnych:
   1) stanowi forum dzielenia się doświadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy różańcowej;
   2) koordynuje działania Żywego Różańca na terenie całej Polski;
  3) wybiera w głosowaniu zwyczajnym spośród swoich członków trzech  kandydatów do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji  Episkopatu Polski;
   4) współpracuje z innymi ruchami różańcowymi.
   
6. Zadania i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia Żywego Różańca:
   1) przygotowuje program i materiały formacyjne dla Żywego Różańca;
   2) przygotowuje ogólnopolskie spotkania i rekolekcje dla członków Żywego Różańca;
   3) służy radą i pomocą w rozstrzyganiu spornych kwestii odnoszących się do zachowywania statutu na szczeblu diecezjalnym;
   4) kadencja Zarządu trwa 3 lata. Moderatorzy diecezjalni mogą być wybierani do Zarządu kolejno przez dwie kadencje.
   
7. Zadania i obowiązki Krajowego Moderatora Żywego Różańca:
   1) zwołuje spotkania Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych i im przewodniczy;
  2) reprezentuje Żywy Różaniec przed Konferencją Episkopatu Polski i  raz w roku przedstawia jej sprawozdanie z działalności Żywego Różańca;
   3) współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i redakcją miesięcznika „Różaniec”;
   4) kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; może pełnić tę funkcję przez dwie kolejne kadencje.

§ 6.
PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju  udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z  dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w  dniu:
   1) przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
   2) uroczystości Narodzenia Pańskiego;
   3) uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
   4) uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
   5) uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
   6) wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
   7) uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
   8) święta Ofiarowania Pańskiego.

2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą  pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut  został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji  Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca  2012 r.
Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
Na czele każdego Kółka stoi Zelatorka, która ma obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc. Wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i zmarłych.
Przyjęcie  do Kółka Żywego Różanca dokonuje się przez wpisanie do rejestru  członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki  Różanca świętego.
Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści