Domowy Kościół - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści
CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ?
Domowy  Kościół powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. prof.  Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako gałąź rodzinna Ruchu  Światło-Życie. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła  według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku  i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów,  zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny  w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (DK).
Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem świeckim w Kościele, łączącym  w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie oraz międzynarodowego ruchu  małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnoty Matki Najświętszej.
Domowy Kościół ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych,  pomaga we wzajemnym zrozumieniu się. Pozwala na uzmysłowienie sobie,  czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać,  jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie  osiągnąć świętość. Pojedynczemu małżeństwu trudno by było wytrwać na  drodze do świętości. Dlatego małżeństwa pragnące realizować tę drogę  łączą się w grupy nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw)  spotykających się raz na miesiąc, by modlić się, dzielić się ze sobą  doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie we wszystkich problemach  małżeńskich i rodzinnych. Jedność małżeńska i rodzinna budowana jest  między innymi poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ewangelizacyjnych,  formacyjnych, tematycznych oraz wakacyjnych oazach rodzin. Uczestnicy  przeżywają osobową relację z Chrystusem, przyjmując Go do swego życia  przez słowa Pisma Świętego, według którego starają się odtąd żyć.  Obecnie w Polsce Domowy Kościół istnieje w każdej diecezji. Liczy ponad 2  500 kręgów i skupia ponad 12 000 małżeństw. Kręgi DK działają także na:  Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach oraz w Australii, w Kanadzie  i USA.
Domowy Kościół (czasem nazywany także „Oazą Rodzin”) tworzymy również  w naszej parafii.

Cele Domowego Kościoła
Domowy  Kościół ma pomóc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich  obojga z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności  nosi miano duchowości małżeńskiej, która stanowi o specyfice tego ruchu.
Domowy Kościół stawia za cel urzeczywistnienie soborowej wizji  rodziny – Kościoła domowego. Według nauki Soboru powstaje on dzięki  łasce Bożej i odpowiedzi na nią ludzi wierzących, którzy dążą do  głębokiej wspólnoty życia i miłości opartej o  zawierzenie Bogu przez  życie sakramentalne ofiarę życia i modlitwę. Podstawową i niczym nie  zastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy  Kościół.
W DK rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i przykładu być dla swych  dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Rodziny DK tworzą apostolat  świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem,  troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne jak i duchowe. Włączają  się w różne formy działalności społecznej.
Rodziny DK służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią  współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą  w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę.  Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu DK w rodzinach są:  modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa  Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną  pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli  rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością  obecności Chrystusa. Nad prawidłowym realizowaniem celów DK czuwa kapłan  – moderator.

Ksiądz Franciszek Blachnicki
Założycielem  Ruchu Światło-Życie jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (ur.  24.03.1921, zm. 27.02.1987). Mało kto ma świadomość, że Sługa Boży  Franciszek był jednym z najbardziej i najdłużej szykanowanych duchownych  w PRL. Obiektem zainteresowania UB stał się już w latach 50., gdy  odważnie upominał się o prawa wygnanych z Katowic biskupów i rozpoczął  pracę z ministrantami i młodzieżą.
W 1957 roku stworzył Krucjatę Wstrzemięźliwości, która zajęła się  walką z plagą pijaństwa, niestety ponownie zbierającą coraz większe  żniwo. Kiedy w sierpniu 1960 r. władze zlikwidowały centralę Krucjaty,  Sługa Boży Franciszek opracował memoriał, w którym opisał wszystkie  szykany. W marcu 1961 r. został aresztowany. Ksiądz Blachnicki  rozpoczynał swe dzieło z grupą kilkunastu ludzi.
W 1973 roku powstał Domowy Kościół jako kontynuacja formacji  młodzieżowej i gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. W 1985 r. w oazach  uczestniczyło już ponad 85 tys. młodzieży.
Dzieło ks. Blachnickiego odmieniło polski Kościół. Słowa, które  wypowiedział Jan Paweł II o Ruchu Światło-Życie w czasie ostatniej  pielgrzymki do ojczyzny, są jedyne i niepowtarzalne: Dziękuję Bogu  za ten Ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach  młodzieży  w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne  środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani oazowicze...  jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych  myślach.
 

MAŁŻONKOWIE
  • Nie bądźcie nieczuli na wezwanie świętego papieża Jana Pawła II.
  • Wyjdźmy naprzeciw naszym potrzebom życia religijnego w małżeństwach i rodzinach. Idźmy za Chrystusem!
Jeżeli chcecie:
  • pogłębić swoją duchowość małżeńską;
  • pogłębić wiarę i wiedzę religijną;
  • uczyć się jak być dla swoich dzieci najlepszymi wychowawcami i wymieniać się wzajemnie doświadczeniami w ich wychowywaniu;
  • skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych z wypoczynkiem w różnych regionach kraju
zapraszamy do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła.

Opiekę duchową nad Domowym Kościołem sprawuje moderator ks. Dominik Frączek.
Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę. Amen.
Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści